Turistický akademický klub založený v roce 1963
TAK - úvod

TAKové menu
Historie akcí
  TAKy se podívejte
  TAKy napište
  TAKové fórum
  e-mail

  Stanovy TAKu platné od 2. 2. 2015

STANOVY
TURISTICKÉHO AKADEMICKÉHO KLUBU

Preambule

Turistický akademický klub je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „Zákon“), který dříve byl občanským sdružením (podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů),  je nástupcem Tělovýchovné jednoty  Turistický akademický klub a tím i  přímým pokračovatelem Turistického akademického klubu, který vznikl při Studentské akademické radě Fakulty strojního inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze v roce 1963.

Čl. I  Základní ustanovení

  • Název spolku je „Turistický akademický klub“ (dále jen TAK).
  • Název „Turistický akademický klub“ spolek užívá dlouhodobě, od doby svého vzniku v roce 1963 stále v nezměněné podobě a je pro něj příznačný. Proto v souladu s § 3042 Zákona se název spolku nemění.
  • Sídlo TAKu je v hlavním městě Praze. Korespondenční adresa spolku je: Malá Štupartská 646/1,
   110 00 Praha 1, elektronická adresa: tak.praha@email.cz.
  • TAK je samostatnou nezávislou právnickou osobou s právní subjektivitou.
  • Symboly TAKu jsou znak TAKu a vlajka TAKu..

Čl. II  Účel a činnost spolku

 1. Účelem TAKu je organizování a zajišťování volnočasových aktivit pro své členy a příznivce.
 2. Hlavní činností TAKu je turistika ve všech svých formách, horolezectví a činnosti dětí a mládeže.
 3. Pro své členy a příznivce organizuje TAK také kulturní, sportovní a společenské akce .

Čl. III  Organizace spolku

 1. Orgány TAKu jsou:
  1. valná hromada TAKu,
  2. schůze TAKu,
  3. Rada TAKu (dále jen „Rada“),
  4. Velká rada,
  5. revizní komise.
 2. Vnitřní organizační jednotky TAKu jsou:
  1. Trasy,
  2. oddíly.

Čl. IV  Valná hromada TAKu

 1. Valná hromada TAKu je nejvyšším orgánem TAKu.
 2. Valnou hromadu svolává Rada písemně, nejméně jednou za rok. Rada je povinna svolat valnou hromadu do 60 dnů, pokud o její svolání požádá schůze TAKu. Pokud Rada není usnášeníschopná, svolá valnou hromadu předseda TAKu, popřípadě jeho zástupce.
 3. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna minimálně čtvrtina všech členů TAKu, není-li v těchto stanovách dále uvedeno jinak. Rozhoduje prostou většinou přítomných členů.
 4. Valná hromada má výlučné právo rozhodovat o  Stanovách a  jejich změnách, o zásadách hospodaření s majetkem TAKu, o rozpočtu a o dalších záležitostech, které si do své kompetence vyhradí svým usnesením nebo které jí předloží Rada k rozhodnutí. Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření TAKu.
 5. Valná hromada stanoví výši a splatnost členských příspěvků a případných jiných poplatků.
 6. Valná hromada volí Radu, předsedu TAKu a revizní komisi TAKu..

Čl. V  Schůze TAKu

 1. Schůze TAKu (dále jen „schůze“) řeší běžné záležitosti, které jí předloží Rada k rozhodnutí, a nespadají do kompetence valné hromady.
 2. Schůzi svolává Rada zpravidla jednou měsíčně.
 3. Schůze rozhoduje prostou většinou přítomných členů TAKu.
 4. Schůzi řídí předseda, popř. zástupce předsedy nebo jiný pověřený člen Rady.

Čl. VI  Rada TAKu, jednání za spolek

 1. Rada TAKu je kolektivním statutárním orgánem TAKu.
 2. Rada se skládá nejméně z pěti členů volených valnou hromadou.
 3. Funkční období členů Rady je dva roky. Při doplňovacích volbách jsou členové Rady voleni schůzí TAKu a pouze na zbývající část funkčního období.
 4. Rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje prostou většinou svých přítomných členů.
 5. Rada zřizuje a ruší oddíly.
 6. Rada se souhlasem valné hromady TAKu zřizuje a ruší Trasy.
 7. V čele Rady stojí předseda TAKu. Předseda TAKu je volen z členů Rady valnou hromadou.
 8. Předseda TAKu může používat titul „majitel TAKu“. Jedná se o čestné, historické označení, z kterého neplynou žádná další práva.
 9. Zástupce předsedy TAKu je člen Rady zvolený Radou. Není-li předseda schopen vykonávat svoji funkci nebo odstoupí-li ze své funkce, přebírá jeho pravomoci zástupce předsedy.
 10. Jménem TAKu jedná předseda, písemně pověřený člen Rady nebo zástupce předsedy společně s dalším členem Rady.

Čl. VII  Velká rada

 1. Velká rada je poradním orgánem Rady. Je složená z vedoucích Tras a oddílů nebo jejich zástupců.
 2. Velkou radu svolává Rada a to obvykle dvakrát ročně.

Čl. VIII  Revizní komise

 1. Kontrolním orgánem TAKu je revizní komise složená ze tří členů TAKu volených valnou hromadou. Členem revizní komise nemůže být člen Rady.
 2. Funkční období členů revizní komise je dva roky. Při doplňovacích volbách jsou členové revizní komise voleni schůzí TAKu a pouze na zbývající část funkčního období.
 3. Revizní komise kontroluje zpravidla jednou ročně účetnictví TAKu a zprávu o výsledku předkládá nejbližší valné hromadě ke schválení.

Čl. IX  Trasy

 1. Trasy jsou volným sdružením členů a příznivců TAKu, které se podílejí na jeho činnosti a mohou vyvíjet i samostatnou činnost.
 2. Vedoucím Trasy musí být člen TAKu starší osmnáct let. Vedoucího Trasy si stanoví Trasa a jeho jmenování podléhá souhlasu Rady.

Čl. X  Oddíly

 1. Oddíly jsou zájmovým sdružením členů TAKu a mají právo:
  1. upravit si své vnitřní záležitosti svým vnitřním předpisem,
  2. užívat svěřený majetek TAKu,
  3. se souhlasem Rady stát se členy jiných organizací.
 2. Oddíly si volí svého předsedu a případně další orgány. Předseda oddílu musí být člen TAKu starší osmnácti let.

Čl. XI  Akce TAKu

 1. Akce TAKu je činnost konaná v souladu s čl. II těchto stanov, jejíž konání schválila Valná hromada, Rada nebo schůze TAKu.
 2. Při zajišťování akcí TAKu může Rada zmocnit organizátora akce zastupovat TAK ve věcech týkajících se dané akce. V takovém případě Rada stanoví rozsah a podmínky tohoto zmocnění.

Čl. XII  Členství, práva a povinnosti členů

 1. Členem TAKu se může stát fyzická osoba starší patnáct let, která požádá o členství.
 2. O přijetí rozhoduje Rada na návrh vedoucího Trasy nebo předsedy oddílu.
 3. V případě zamítnutí návrhu na přijetí Radou se může navrhující Trasa nebo oddíl odvolat k valné hromadě, která rozhodne s konečnou platností.
 4. Členství zaniká:
  1. dobrovolným vystoupením člena,
  2. úmrtím člena,
  3. nezaplacením členských příspěvků (za podmínek podle § 238 Zákona),
  4. vyloučením za závažné porušení stanov nebo za jednání proti zájmům TAKu. Návrh na vyloučení podává Rada a schvaluje valná hromada.
 5. Člen TAKu má právo:
  1. účastnit se činností TAKu a podílet se na výhodách členství,
  2. volit a hlasovat,
  3. po dosažení osmnácti let věku být volen do všech orgánů TAKu,
  4. účastnit se jednání valné hromady a členské schůze,
  5. být pravidelně informován o dění v TAKu,
  6. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání,
  7. obdržet číslovaný kovový odznak.
 6. Člen TAKu má povinnost:
  1. dodržovat stanovy a jednat tak, aby nepoškodil dobré jméno a čest TAKu,
  2. k určenému termínu uhradit stanovené příspěvky a jiné poplatky,
  3. šetřit a chránit majetek TAKu.
 7. Seznam členů:
  1. TAK vede pro své potřeby seznam členů s následujícími údaji: jméno a příjmení, datum narození, číslo odznaku, datum vstupu, kontaktní adresa, případně elektronická adresa.
  2. Zápisy a případně výmazy v seznamu členů provádí pověřený člen Rady.
  3. Seznam členů (v rozsahu jméno, příjmení a případně číslo odznaku), včetně i bývalých členů, může být uveřejněn na webových stránkách TAKu a dalších publikacích vydávaných TAKem. Větší rozsah údajů o členovi v seznamu členů může být uveřejněn, jen pokud k tomu dá člen souhlas.

Čl. XIII  Majetek a hospodaření

 1. Zdrojem majetku jsou členské příspěvky a další poplatky členů, příspěvky a dotace z veřejných rozpočtů, dary a ostatní.
 2. Zisk z činnosti je možné použít pouze pro činnost TAKu včetně jeho správy.
 3. Majetek TAKu je ve vlastnictví TAKu jako celku.
 4. Zásady hospodaření s majetkem TAKu stanoví v souladu s obecně platnými právními předpisy na návrh Rady valná hromada.
 5. Rada může na základě písemné smlouvy pověřit operativním hospodařením třetí osobu.
 6. Hospodářské vztahy mezi TAKem a oddíly mohou být upraveny dohodami uzavřenými mezi Radou a vedoucími jednotlivých oddílů.
 7. Organizátor akce TAKu má povinnost předložit její vyúčtování, a to bez zbytečného odkladu.

Čl. XIV  Zánik a likvidace spolku

 1. TAK může zaniknout pouze na základě rozhodnutí valné hromady TAKu, popřípadě i z jiného důvodu, ale jen stanoveného Zákonem.
 2. O zániku může valná hromada TAKu rozhodnout pouze nadpoloviční většinou všech členů TAKu.
 3. Součástí rozhodnutí valné hromady o zániku TAKu musí být i stanovení zásad majetkového vypořádání, které musí být v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona.

Čl. XV  Závěrečná ustanovení

 1. Těmito Stanovami se v plném rozsahu nahrazují předchozí Stanovy Turistického akademického klubu
 2. Členství členů, Trasy a oddíly vzniklé podle dřívějších stanov zůstávají v platnosti beze změny.
 3. Tyto Stanovy byly schváleny valnou hromadou Turistického akademického klubu, konanou v Praze, dne 2. února. 2015.
 4. Účinnost nových stanov je od data jejich schválení.

Stanovy ke stažení…

Turisticky akademicky klub
design © corwin 2001–2019; spravce www@takpraha.cz